Dlaczego wentylacja mechaniczna?

Ludzie spędzają prawie 90% swojego życia w zamkniętych pomieszczeniach. Czy czują się tam dobrze zależy w zasadniczy sposób od jakości powietrza. Jednak prawie 80% mieszkańców nieświadomie w nieprawidłowy sposób przewietrza swoje mieszkania.
Okna uchylane są tylko na krótko, a po-tem szczelnie zamykane przez co wenty-lacja grawitacyjna nie może działać efek-tywnie.
W ten sposób uzyskuje się tylko niepełną wymianę powietrza i ograniczoną do da-nego pomieszczenia. Często brak jest re-gularnego, wielokrotnego przewietrzania, a tylko krótkotrwałe otwieranie okien nie wystarcza przy dzisiejszym szczelnym sposobie budowania.
Świeże powietrze w przestrzeni życiowej jest niezbędne do zachowania naszego zdrowia i do zwiększenia efektywności naszych poczynań. Nowoczesne powłoki budynków, jakie wykonuje się zgodnie z obecnym stanem techniki, są coraz bar-dziej szczelne. Tutaj naturalna wymiana powietrza staje się dalece nie wystarcza-jąca dla wyprowadzenia zarówno sub-stancji szkodliwych, wilgoci i CO2.

 

Podstawowa zasada działania kontrolowanej, centralnej wentylacji mieszkań.


W budynku izolowanym cieplnie w sposób zapewniający szczelność powietrzną za-daniem wentylacji mieszkaniowej jest za-gwarantowanie wystarczającej wymiany powietrza w czterech stopniach:

  •  stała wentylacja celem zabezpieczenia przed wilgocią
  •  zredukowana wentylacja podczas nieobecności użytkowników
  •  nominalna wentylacja przy normalnym wykorzystywaniu
  •  intensywna wentylacja celem zredukowania obciążeń szczytowych, wy-wołanych gotowaniem, praniem, itd.

System wentylacyjny  realizuje te zadania odprowadzając zużyte powie-trze na zewnątrz, a na jego miejsce do-prowadza z zewnątrz powietrze świeże.
Dzięki automatycznemu odzyskiwaniu ciepła uzyskuje się ponadto znaczące oszczędności energii.
Celem wymiany powietrza połączonej z odzyskiem ciepła centralę wentylacyjną przyłącza się do systemu kanałów rozprowadzających powietrze. Poprzez odpowiednie otwory wlotowe świeże powie-trze jest doprowadzane do pomieszczeń pobytu dziennego i do sypialni. Powietrze zużyte jest usuwane z kuchni, z łazienki oraz z toalety.
W pomieszczeniach usytuowanych po-między wyżej wymienionymi (np. korytarz, klatka schodowa) następuje przenikanie strumieni powietrza ze strefy nawiewanej do strefy powietrza wywiewanego. Te strefy nazywa się przepływowymi. W ten sposób uzyskuje się skuteczne przepłukiwanie strumieniem powietrza całego domu.
Pracą całego systemu zarządza sterownik pogodowy , który dostosowuje pracę centrali wentylacyjnej do aktualnych potrzeb.
Szczególnie ważną dla optymalnego wy-korzystania krzyżowego, przeciwprądowego wymiennika ciepła znajdującego się w centrali wentylacyjnej jest szczelność powłoki budynku.